ลงทะเบียนเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ / Fun Run

หมายเหตุ :

  • - สมัครคนเดียวสามารถระบุจำนวนเสื้อได้หลายตัว
  • - เสื้อ 1 ตัว จะได้รับป้ายวิ่ง 1 ใบ
เสื้อแบบที่ 1 เสื้อแบบที่ 2 เสื้อแบบที่ 3
จำนวนทั้งหมด / Total 4,000 2,000 3,000
จำนวนลงทะเบียน / Registered 6,624 1,250 2,565
คงเหลือ / Remain Closed 750 435
แบบที่ 1 ค่าสมัคร 150 บาท (closed)
แบบที่ 1 ค่าสมัคร 150 บาท (closed)
แบบที่ 2 ค่าสมัคร 200 บาท
แบบที่ 2 ค่าสมัคร 200 บาท
แบบที่ 3 ค่าสมัคร 200 บาท
แบบที่ 3 ค่าสมัคร 200 บาท
FRONT
BACK